Disclaimer

Auteursrecht,  Disclaimer,  Leveringsvoorwaarden

Op al onze diensten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De geldende algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.

Privacy
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij ons zijn verstrekt en om onze service aan u te verbeteren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen en wij volgen nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen.

Auteursrecht
Tenzij anders is vermeld zijn de afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten die zijn opgenomen op deze website en achterliggende pagina’s exclusief eigendom van WesdorpvanGeel en het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door WesdorpvanGeel. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens WesdorpvanGeel en vrijwaart WesdorpvanGeel voor aanspraken van derden.

Aansprakelijkheid
Het is uw verantwoordelijkheid de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van oordelen, adviezen, diensten of andere verstrekte informatie te evalueren. Informatie die is opgenomen in onze website gelden niet als juridisch-, boekhoudkundig- of professioneel advies of oordeel. WesdorpvanGeel aanvaardt in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade, welke uit het gebruik van de website zou kunnen ontstaan.

Hyperlinks en popups
Wij kunnen niet garanderen dat de op de sites vermelde hyperlinks/popups nog juist zijn wanneer u deze bekijkt. De sites die links bevatten naar onze pagina’s op het Internet kunnen en worden niet door ons gecontroleerd. Wij aanvaarden derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink/popup of anderszins wordt verwezen.

Actualisering van wettelijke informatie
Deze pagina wordt periodiek aangepast. Controleer deze pagina dan ook elke keer dat u de webpagina’s van ons bedrijf openslaat.

E-mail Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Indien u dit e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, stelt u ons dan onmiddellijk op de hoogte en vernietig vervolgens de mail. Wij doen al het mogelijke om ons netwerk vrij van virussen te houden. Wij raden u echter aan deze mail en eventuele bijlagen te controleren op virussen, daar wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen accepteren voor enig computervirus dat door deze mail zou kunnen worden overgebracht.